Menu

Teamcoaching

TeamTransform is er voor organi­saties die de effec­ti­viteit van hun teams willen verbe­teren. Onze begeleiding is resul­taat­ge­richt, soms confron­terend, maar ook uitdagend en met zorg voor de persoon en de organi­satie. Het doel: beter functi­o­neren van organi­saties, teams, managers en medewerkers. Dit vanuit eigen verant­woor­de­lijkheid en met plezier in je werk.

Hiervoor biedt TeamTransform coaching van teams en managers. Ook begeleiden we opgaven zoals strate­gie­vorming, de opzet van verbe­ter­tra­jecten of het bespreekbaar maken van inter­ac­tie­pa­tronen tijdens verga­de­ringen of heisessies.

Onze team- en organi­sa­tie­coaches zijn gespe­ci­a­li­seerd in de publieke sector, waar dagelijks door betrokken medewerkers gewerkt wordt aan complexe maatschap­pe­lijke opgaven.