Menu

Interim-management

Heeft uw organi­satie of afdeling een opgave waardoor het een beweging door moet maken van de huidige situatie naar een nieuwe (gewenste) situatie? Dan is het meenemen van uw medewerkers van cruciaal belang, omdat dit zorgt voor draagvlak en eigenaar­schap. Medewerkers neem je niet alleen mee in het nadenken over een oplossing, maar reeds in de fase waar het gaat het herkennen en erkennen van een probleem. Want alleen als een probleem­per­ceptie wordt gedeeld, kunnen medewerkers ook eigenaar van een probleem worden en dus vervolgens ook eigenaar van de gezamenlijk gekozen oplossing. Door samen te werken aan de defini­ëring van het probleem, het zoeken naar oplos­singen en het afwegen van alter­na­tieven, wordt tevens het lerend vermogen van uw organi­satie vergroot. Medewerkers kunnen daardoor toekom­stige uitda­gingen gemak­ke­lijker zelf oppakken. Op deze wijze kan veran­dering een vanzelf­spre­kende en constante factor worden in uw organi­satie.

TeamTransform levert interim-management op niveau van directie en senior management in de publieke sector. Onze interim­ma­nagers combi­neren visie en lef met analy­tisch vermogen en daadkracht. Zij leiden verbeterprogramma’s, nemen noodza­ke­lijke besluiten en hebben oog voor de mense­lijke en zakelijke maat. Vanzelfsprekend beschikt een interim­ma­nager van TeamTransform inhou­delijk over voldoende deskundig op het vakgebied, de benodigde politieke sensi­ti­viteit en kennis van veran­der­pro­cessen. Belangrijker is dat de interim­ma­nager tevens beschikt over de sociale vaardig­heden om veiligheid te creëren, het vertrouwen van medewerkers te verkrijgen en medewerkers te betrekken bij het veran­der­proces. Zo wordt de beoogde veran­dering geborgd, omdat medewerkers er zelf eigenaar van worden.

Naast een grondige diagnose, leveren onze interim­ma­nagers een gedegen plan van aanpak, realis­tische doelen, met heldere afspraken KPI’s en evalu­a­tie­mo­menten. Dit geeft vanaf het begin van de opdracht een goed beeld van de aanpak en vormt ook de basis voor een heldere afsluiting van de opdracht met evaluatie en overdracht. Borging en kennis­over­dracht zijn cruciaal bij het succesvol afsluiten van een interim periode.