Als een organi­sa­tie­ver­an­dering mislukt wijzen organi­sa­tie­ad­vi­seurs al snel naar de bekende oorzaken, zoals onvol­doende betrok­kenheid van het management of te weinig draagvlak voor veran­dering bij de medewerkers. Veel te weinig..